FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिका मा खरिद भई आएको New Holland को Back Hole Loader को बिधिवत रुपमा पुजा भयो।